Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 48
Obchodní podmínky - AUTOSLUŽBA BUDINA
Dnes je

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti AUTOSLUŽBA BUDINA. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel (dále jen provozovatel):
                                      Budina Štěpán Autoslužba
                                      Wolkerova 468
                                      43923 Lenešice

                                      Tel.:  +420 602430986
                                      IČ:    41308557
                                      DIČ:   firma není plátce

 

 

OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu Jak nakupovat.
Možnost podání objednávky:

    * využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
    * telefonicky - na telefonních číslech +420602430986
    * e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu autosluzbabudina@seznam.cz

 Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte
prodávajícího.

 

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.


PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i nákupní doklad (faktura,
nebo prodejka a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.
Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace, jsou společností Autoslužba Budina považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně
nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno, uvést telefonní číslo na kterém bude kontaktován dopravní službou o dadávce objednaného zboží..
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu autosluzbabudina@seznam.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za
objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle
přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem
nezavazuje.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní
převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů
včetně dokladu o koupi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit
zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o
tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději
do 30 dnů po vrácení zboží.  Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z
databáze vymazat.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo
poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující
žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

    * platbou na běžný účet firmy Autoslužba Budina
    * dobírkou - při převzetí dobírky, kdy zboží je dopraveno přepravní službou nebo Českou poštou
    * v hotovosti - při osobním odběru

 
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno u
firmy Autoslužba Budina a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán nákupní doklad (prodejka nebo faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě záruk a záručních podmínek se řídíme zákony České republiky na ochranu spotřebitele.
Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
   
    * neodbornou montáží zboží/ při reklamaci je nutno doložit doklad o odborné montáži/ 
    * mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou
    * neoprávněným zásahem do výrobku
    * používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
    * zboží bylo poškozeno živly
    * zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
    * zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

 

REKLAMACE

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna společnosti Autoslužba Budina Wolkerova 468 Lenešice.
Zákazník může uplatnit reklamaci u dodavatele doručením zboží poštou nebo osobně na výše uvedené adrese.


Kupující může zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu . Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního
příslušenství), přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady

zboží.

V případě odesílání reklamovaného zboží  je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Škody
způsobené nedostatečným zabalením výrobku nelze uznat jako záruční vada.
Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. 
 

K reklamovanému zboží je nutné doložit:
    * originál nebo kopii dokladu o nákupu zboží
    * kopii dokladu o odborné montáži zboží
    * záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
    * přesný popis závad
 
Pokud bude závada uznána, jako záruční, bude zboží nahrazeno novým. Náklady na dopravu hradí zákazník.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zákazníkovi s písemným vyjádřením prodejce. Náklady na dopravu hradí zákazník.
Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.


DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí a překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.). Pokud je zjištěno mechanické poškození
obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 602430986 p. Budina. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.
Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce
právo reklamaci zamítnout.
Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu
byla poškozená zásilka doručena.


Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od  1.11.2010

 

 

Pocet pristupu na stranky